Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

PORZĄDEK OBRAD Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Miłośników Miasta Piły 29 kwietnia 2015 roku

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania
5. Wybór i zatwierdzenie Komisji Zebrania
• mandatowej
• wnioskowej
• wyborczej
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
7. Sprawozdania za minioną kadencję :
• Zarządu
• Skarbnika
• Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja nad sprawozdaniami z udziałem członków ustępującego Zarządu
9. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Zgłaszanie kandydatów do :
• Zarządu TMMP
• Komisji Rewizyjnej,
11.Prezentacja przez Komisję Wyborczą kandydatów - przyjęcie przez Zebranie listy wyborczej.
12.Wybór Komisji Skrutacyjnej
13.Wybory – głosowanie:
• Zarządu TMMP,
• Komisji Rewizyjnej,
14. Dyskusja
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej – podjęcie uchwał
16. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
17. Zamknięcie obrad