Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Nowa książka o dziejach naszego miasta :
" Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945" /Maciej Usurski, Rafał Ruta,
ks. Robert Kulczyński SDB

pila_na_zdj_lotnPragniemy poinformować, że dobiegają końca prace nad przygotowaniem do druku kolejnej publikacji poświęconej historii miasta Piły, która nosi tytuł „Piła na zdjęciach lotniczych 1914-1945”. Trzy lata badań i poszukiwań doprowadziły autorów książki Macieja Usurskiego, Rafała Rutę i ks. Roberta Kulczyńskiego SDB do pozyskania w przeważającej większości nieznanych i nigdy niepublikowanych fotografii. W miarę gromadzenia i kompletowania materiałów do pracy stało się jasne, że pozyskane zdjęcia mają wybitną wartość dokumentacyjną, znacznie przewyższającą dostępne materiały kartograficzne, a w niektórych przypadkach niemal rewolucjonizują wiedzę o mieście. Założeniem autorów było nie tylko zaprezentowanie zbioru fotografii, ale opatrzenie ich możliwie dokładnym komentarzem.

Zdjęcia reprodukowane w książce ukazują prawie cały obszar dzisiejszej Piły. Wyjątkiem są dzielnice peryferyjne, Gładyszewo i Motylewo oraz tereny znacznie oddalone od centrum, jak np. okolice jeziora Płotki, których zdjęcia lotnicze są nieznane. Największą wartość poznawczą mają zdjęcia ukazujące bardzo rzadko fotografowane obszary i obiekty. Należy do nich zaliczyć obecne dzielnice miasta: Koszyce, Podlasie i Staszyce oraz obozy pracy przymusowej z okresu II wojny światowej, zakłady przemysłowe i wybrane obiekty infrastruktury militarnej, których praktycznie nie znamy z innych źródeł ikonograficznych.

Pracę rozpoczyna bogato ilustrowany zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi rozdział „Wprowadzenie” charakteryzujący zgromadzony materiał fotograficzny. Autorzy poświęcili w nim więcej miejsca pięciu zagadnieniom związanym z Piłą, które jak dotąd nie doczekały się całościowych źródłowych opracowań. Dotyczą one: budownictwa mieszkaniowego i rozwoju urbanistycznego miasta, zakładów przemysłowych, węzła kolejowego, obiektów infrastruktury wojskowej oraz obozów pracy przymusowej działających w okresie II wojny światowej.

Zasadnicza część publikacji to składający się z siedmiu rozdziałów album zdjęć lotniczych z opisami. Każdy rozdział poświęcono wybranej dzielnicy Piły. W kolejności są to: Śródmieście, Osiedle Górne, Koszyce, Zamoście, Jadwiżyn, Podlasie i Staszyce. W części obejmującej Koszyce opisano ponadto Kuźnik, a w kolejnej przedstawiającej Podlasie także Leszków. Wydawnictwo ukaże się w formacie 270 x 230 mm i objętości nieco przekraczającej 200 stron. W publikacji zreprodukowaliśmy i szczegółowo opisaliśmy 153 zdjęcia lotnicze i ich powiększenia z okresu I wojny światowej oraz lat 30. i 40. XX w. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią angielskie wywiadowcze fotografie lotnicze z sierpnia 1944 r.

Dla potrzeb przygotowywanej książki zakupiliśmy prawa do reprodukcji fotografii, wydatkując na ten cel kwotę około 10 tys. zł. Traktujemy ją jako nasz wkład w publikację. Aby umożliwić wydanie drukiem książki, zwracamy się do mieszkańców i miłośników Piły, a także pasjonatów lotnictwa i fotografii lotniczej z prośbą o wsparcie finansowe. Każdy, kto zdecyduje się przekazać kwotę minimum 60 zł na realizację projektu otrzyma drukowany egzemplarz publikacji. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej http://polakpotrafi.pl/ w zakładce Książki/Publikacje. Razem możemy przyczynić się do poszerzenia i popularyzacji wiedzy o naszej małej ojczyźnie odkrywając fascynujące i praktycznie nieznane wątki z dziejów miasta nad Gwdą. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w naszym projekcie.

Maciej Usurski, Rafał Ruta, ks. Robert Kulczyński SDB